Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Proactief ongediertebestrijding
gevestigd te Bovensmilde
_______________________________________________________________________________________
algemeen
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van elke gesloten overeenkomst tussen Proactief ongediertebestrijding en opdrachtgever, mits er schriftelijk iets anders is overeengekomen.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden, levering of huur/verhuur gaat de opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een termijn van 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
2.2 Een overeenkomst is pas bindend als opdrachtgever deze schriftelijk heeft bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, met de uitvoering van de opdracht een aanvang is gemaakt.
2.3 Indien er tijdens de overeenkomst omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs zoals verandering in prijzen van grondstoffen, invoerrechten, fiscale heffingen e.d. zullen wij deze doorberekenen. Hierover wordt opdrachtgever van te voren geïnformeerd.
2.4 Bij langdurende overeenkomsten zal jaarlijks indexering van de overeengekomen contractprijs plaatsvinden aan de hand van het C.B.S. prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie werknemersgezinnen.
levering en uitvoering
3.1 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat ons uitvoerend personeel na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe dient o.a. vrije toegang te worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. Wanneer door toedoen van opdrachtgever wachttijd ontstaat hebben wij het recht om de betreffende kosten hiervan door te berekenen aan opdrachtgever.
3.2 Bij weigering om toegang te verlenen wordt de opdrachtgever niet ontheft van zijn verplichting om de overeengekomen prijs te voldoen.
3.3 Na aflevering blijven alle goederen in ons eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.4 Opdrachtgever is verplicht, indien nodig, alle benodigde hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos ter beschikking te stellen voor en goede uitvoering van de werkzaamheden.
3.5 Wij zijn gerechtigd een milieutoeslag door te berekenen aan opdrachtgever voor het milieuvriendelijk afvoeren en verwerken van gebruikte werkzame stoffen.
huur en verhuur
4.1 Een huurovereenkomst vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet is terug ontvangen.
4.2 Indien het gehuurde, door wat voor oorzaak dan ook, verloren of onherstelbaar beschadigt raakt, wordt opdrachtgever gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan ons te voldoen.
4.3 Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig zijn bestemming. Opdrachtgever is derhalve verplicht te handelen volgens bedieningsinstructies.
4.4 Kosten van onderhoud en herstel, buiten normale slijtage, zijn voor rekening opdrachtgever.
4.5 De opdrachtgever dient ons onverwijld in kennis te stellen vaneen eventuele beslaglegging op zijn goederen en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling en is verplicht altijd de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons afgesloten huurovereenkomst.
extra kosten, meer- en minderwerk
5.1 Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven en de uitvoering of de voortgang van het werk beïnvloeden, worden hem extra in rekening gebracht.
5.2 Meer- en/of minderwerk zal bij opdracht, da wel bij einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
5.3 Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden e leveringen welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door opdrachtgever worden verlangd.
5.4 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, hebben wij het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden, geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid van de uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is. De meerdere of mindere kosten hiervan zullen worden verrekend, terwijl wij bovendien recht zullen hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten.
5.5 De in artikel 5.4 genoemde regeling laat onze bevoegdheid, om ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverlet.
garantie
6.1 Op de door ons geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Wij verplichten ons om ons in te spannen om de werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat wij ons verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
6.3 Alle garantieverplichtingen vervallen indien:
* er wijzigingen of reparaties zonder onze toestemming zijn uitgevoerd;
* het geleverde net goed is onderhouden;
* het geleverde niet voor zij oorspronkelijke doel is gebruikt.
reclames
7.1 Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na verrichten van de werkzaamheden of na ontvangst goederen.
7.2 Zolang op een reclamering dor ons nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aanzijn verplichtingen te voldoen.
overmacht
8.1 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om, hetzij de termijn van de aflevering van de goederen met de duur van de overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat wij in welke vorm dan ook zijn gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
facturering en betaling
9.1 Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
9.2 Wij hebben ten allen tijde het recht voor de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, voorschotten te verlangen.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is verrekening op geen enkele wijze toegestaan.
9.4Bij overschrijding van het betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een in gebreke stelling of soortgelijke akte is vereist . In dat geval zijn wij gerechtigd een rente te berekenen gelijk aan het wettelijke percentage, te rekenen vanaf de dag, dat de betaling had moeten plaatsvinden.
9.5 Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.
9.6 Hoewel steeds zal worde getracht opgegeven leveringstermijnen te handhaven, gelden deze bij benadering. Bij overschrijding van termijnen van (op)levering zullen wij nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ontstane schade.
annulering en opzegging
10.1 Doorlopende overeenkomsten waarvan de looptijd een periode van 12 maanden te boven gaat, zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 3 maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
10.2 Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
10.3 Slechts met onze uitdrukkelijke toestemming kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ons overdragen aan een derde.
ontbinding
11.1 Bij niet nakoming van de overeenkomst door een der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke tijd aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst ka een der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.
aansprakelijkheid
12.1 Behoudens algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade,van welke aard dan ook, direct of indirect aan personen of zaken, zowel roerend als onroerend en zowel bij opdrachtgever als bij derden. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van gehuurde of verkochte producten noch voor schade, die bij of in het kader van de uitvoering van werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden aan personen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. In dat laatste geval zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht/ verhuurd, respectievelijk het bedrag waar tegen werkzaamheden zijn verricht.
toepasselijk recht
13.1 Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en ongediertebestrijdingbedrijf die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de te Bovensmilde bevoegde rechter.
13.2 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. van kracht. Deze vindt u terug in bijgevoegde pdf (klik hiervoor op "algemene voorwaarden").